Våra Villkor

 

Canoxa Capital AB / Extralånet Kredit:s allmänna villkor vid kreditgivning av högkostnadskrediter 2018 (uppdaterad 2018-09-04)

 

ALLMÄNT

Extralånet Kredit (Långivaren) erbjuder privatpersoner (låntagaren) högkostnadskrediter enligt konsumentkreditlagen upp till 8000 kronor under en period om vanligtvis 61 dagar. Det rekommenderas att du tar del av den information som återfinns på länken låna ansvarsfullt innan du ansöker om ett lån.

 

SEKKI

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION FÖR Extralånet HITTAR DU HÄR 

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

 

KREDITANSÖKAN

Efter ansökan som signeras med BankID och personlig kod kan låntagaren beviljas ett lån. Extralånet Kredit gör därefter en kontroll och kreditprövning. Om ansökan sedan godkänns betalas krediten ut till låntagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:
•Att du är minst 18 år
•Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
•Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år
•Kan legitimera dig och signera din ansökan med BankID

Extralånet Kredit förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.

 

ÅTERBETALNING

Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro. Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

 

RÄNTA

Extralånet Kredit tar ut en fast ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på www.Extralanet.com under fliken ”Priser” vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

 

AVGIFTER

Extralånet Kredit tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, och andra administrativa kostnader ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.

 

FÖRLÄNGNING

Möjlighet till förlängning av krediten med ytterligare 30 dagar mot en ny avgift erbjuds normalt då fakturan skickas ut, krediten kan förlängas max 1 gång. Priser och villkor för detta finns att läsa under rubriken Priser.

 

AVBETALNINGSPLAN

Låntagaren kan ansöka om en avbetalningsplan på sin skuld genom att kontakta kundtjänst. Avbetalningsplanen löper med betalning en gång per månad med ett fast belopp till skulden är betald.

Aktuella villkor och avgifter som tillkommer för avbetalning:

En uppläggningsavgift för avbetalningsplanen med 170kr.
För varje månadsavi tillkommer en aviavgift på 60kr.
Ränta på ej amorterad skuld löper med 2,5% per månad (30% per år).
På varje avi som skickas till Låntagaren anges total kvarvarande skuld som kan betalas direkt utan ytterligare tillkommande ränta eller avgifter.

 

DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE

Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har Extralånet Kredit rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Extralånet Kredit har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen tillkommer en aviavgift om 60 kr .

 

INDRIVNING & INKASSO

Om betalning inte skett efter påminnelse lämnar Extralånet Kredit över ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

 

FÖRTIDSINLÖSEN & ÅNGERRÄTT

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. Låntagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda konsumentkreditavtalet. Åberopande av ångerrätten sker genom att låntagaren kontaktar kundtjänst. Senast 30 dagar efter låntagarens åberopande av ångerrätten ska denna återbetala kreditbelopp och upplupen ränta räknat från den dag då låntagaren fick tillgång till krediten till och med den dag återbetalning sker. Har låntagaren betalat uppläggningsavgift eller någon annan avgift för lånet ska du få tillbaka det beloppet av långivaren inom samma tid. Låntagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.

 

ÖVERLÅTELSE

Extralånet Kredit äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Låntagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från Extralånet Kredit.

 

ADRESSÄNDRING

Låntagaren ansvarar för att de angivna uppgifterna är korrekta. Låntagaren ska omedelbart underrätta Extralånet Kredit om ändring av namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, bankkonto och andra kontaktuppgifter. Låntagaren är skyldig att på begäran informera Extralånet Kredit om sina ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

 

MEDDELANDE

Meddelande som sänts till Låntagaren folkbokföringsadress eller på den senast av Låntagaren uppgivna postadressen, ska anses ha kommit Kredittagaren tillhanda senast på den åttonde dagen efter avsändandet. Meddelande som sänts till Låntagarens senast uppgivna e-postadress eller telefonnummer, ska anses ha kommit Låntagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY (UPPDATERAD MAJ 2018)

 

Personuppgiftsansvarig

Canoxa Capital AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).

 

Dataskyddsombud

Canoxa Capital AB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att reglerna för skydd av personuppgifter följs i verksamheten. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Canoxa Capital AB. Du kommer i kontakt med dataskyddsombudet genom att maila dataskyddsombud@canoxa.se.

 

Insamling av personuppgifter

Canoxa Capital AB behandlar personuppgifter som lämnas in i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal.

Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m).

Canoxa Capital AB kan samla in känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa när Kunden [1] själv väljer att skicka in dessa. Endast uppgifter om hälsa som kan styrkas med hjälp av läkarintyg, enligt definitionen i dataskyddsförordningen, kommer att sparas under förutsättning att dessa krävs för fullgörande av avtal som laglig grund.

Canoxa Capital AB kan även komma att spela in telefonsamtal, registrera ändamålsenlig skriftlig kommunikation eller på annat sätt dokumentera kundens interaktion och kommunikation med Canoxa Capital AB. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

 

Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Canoxa Capital AB behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal som laglig grund).

Det huvudsakliga ändamålet med Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifterna är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs inför ett ingående av ett avtal med kunden samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att kunden tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att Canoxa Capital AB ska kunna ingå avtal med Kunden.

 

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring (berättigat intresse som laglig grund).

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling som ett led i Canoxa Capital ABs affärsutveckling i syfte att förbättra produkter och tjänster gentemot kunder. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring.

 

Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling

I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att Canoxa Capital AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Exempel på sådan behandling är:
•Behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
•Behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.
•Kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som Canoxa Capital AB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.
•Behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.
•Behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.
•Behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster. Med sådana åtgärder avses bl.a. att ge s.k. tredjepartsbetaltjänst­leverantörer som har tillstånd att tillhandahålla tjänster avseende kontoinformation och/eller betalningsinitiering tillgång till personuppgifter samt Canoxa Capital ABs åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll.

 

Samtycke som laglig grund för personuppgiftsbehandling

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke ska Kunden lämna sitt samtycke till behandlingen. I samband med ett ingående av ett avtal med Canoxa Capital AB krävs, enligt dataskyddsförordningen, inget särskilt samtycke om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en avtalsförpliktelse.

 

Behandling av personuppgifter av annan än Canoxa Capital AB

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i koncernen och från tid till annan av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Nödvändiga avtal har skrivits på med dessa parter för att bl.a. skydda kundernas integritet vid behandling av personuppgifter.

 

Automatiserade beslut, inklusive profilering

Canoxa Capital AB använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Profilering används av Canoxa Capital AB för exempelvis marknads- och kundanalyser, marknadsföring, vid automatiserade beslut och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier.

Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inkl. profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för Kunden eller i betydande grad påverkar Kunden på annat sätt.

Canoxa Capital AB har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan Kunden och Canoxa Capital AB.

Denna form av personuppgiftsbehandling skyddas av lämpliga åtgärder, inklusive kundens rätt att framföra sina synpunkter, erhålla en förklaring till det beslut som fattas och att överklaga beslutet.

 

Spärr mot direktmarknadsföring

Genom att kontakta Canoxa Capital AB via epost kundtjanst@canoxa.se får Kunden hjälp med att införa spärr mot direktmarknadsföring.

 

Tider under vilka personuppgifter sparas

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år enligt legala krav (se Rättslig förpliktelse som laglig grund för personuppgiftsbehandling).

Om Kunden inte ingår avtal med Canoxa Capital AB, sparas normalt personuppgifterna som längst 3 månader.

 

Kundens rättigheter

Kunden har rätt att få information om och tillgång till sina personuppgifter som behandlas av Canoxa Capital AB.

Kunden har också rätt att vända sig till Canoxa Capital AB för att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter samt invända mot behandlingen under vissa förutsättningar.

Kunden har rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Kundens skriftliga begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Canoxa Capital AB i det enskilda fallet. I vissa fall kan Canoxa Capital AB inte radera uppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av gällande lagstiftning.

 

Tillsynsmyndighet (Datainspektionen)

Kunden kan även vända sig direkt till Datainspektionen avseende frågor eller klagomål som rör Canoxa Capital ABs personuppgiftsbehandling via www.datainspektionen.se, kontakt.

 

[1] Med Kund avses en registrerad som har ingått eller avser att ingå avtal med Canoxa Capital AB, såsom exempelvis kund, borgensman eller pantsättare. Dessutom omfattas även annan sådan registrerad som Canoxa Capital AB i förekommande fall behandlar personuppgifter om, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

 

MISSBRUKSREGISTRERING

Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningar kan Extralånet Kredit komma att registrera kundens uppgifter i särskilt missbruksregister. Extralånet Kredit polisanmäler alla bedrägeriförsök.

 

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Canoxa Capital AB ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, om inte skadan uppkommit genom konstaterat uppsåt eller oaktsamhet från Canoxa Capital AB sida. Canoxa Capital AB påtar sig inte något ansvar för någon form av skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller icke-fullständiga uppgifter vid ansökan eller ansökningsprocessen eller i övrig orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet.

Vidare är Canoxa Capital AB inte ansvarig för skada beroende av svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, blockad, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure).