Villkor

Extralånets allmänna villkor vid kreditgivning 2017

ALLMÄNT

Extralånet erbjuder privatpersoner mindre krediter upp till 8000 kronor (Mikrolån) under en period om minst 61 dagar. Extralånet följer Finansinspektionens och Datainspektionens riktlinjer.

KREDITANSÖKAN

Efter ansökan kan låntagaren beviljas ett lån. Extralånet gör en kreditprövning och om ansökan godkänns betalas krediten ut till låntagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:
– Att du är minst 18 år
– Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
– Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år
Extralånet förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.
Observera! I och med att du loggar in på din bank, och väljer vilket konto som du vill att lånebeloppet ska
sättas in på, så beviljas Canoxa Capital AB access till transaktionshistoriken.

ÅTERBETALNING

Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro.Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

RÄNTA

Extralånet tar ut en ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på www.extralanet.se under fliken “Priser” vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

AVGIFTER

Extralånet tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, och andra administrativa kostnader ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.

FÖRLÄNGNING

Möjlighet till förlängning av krediten med ytterligare 30 dagar mot en ny avgift erbjuds normalt då fakturan skickas ut. Priser och villkor för detta finns att läsa under rubriken Priser.

AVBETALNINGSPLAN

Låntagaren kan ansöka om en avbetalningsplan på sin skuld genom att kontakta kundtjänst. Avbetalningsplanen löper med betalning en gång per månad med ett fast belopp till skulden är betald.
Aktuella villkor och avgifter som tillkommer för avbetalning:
En uppläggningsavgift för avbetalningsplanen med 170kr.
För varje månadsavi tillkommer en aviavgift på 60kr. För avbetalning via autogiro är avgiften 30kr.
Ränta på ej amorterad skuld löper med 2,5% per månad.
På varje avi som skickas till Låntagaren anges total kvarvarande skuld som kan betalas direkt utan ytterligare tillkommande ränta eller avgifter.

DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE

Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har Extralånet rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Extralånet har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse samt en förseningsavgift som varierar med lånets storlek. Förseningsavgiften är fn minst 95 kr. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen och inkasso tillkommer en aviavgift om 60 kr för varje ytterligare avisering .

INDRIVNING & INKASSO

Om betalning inte skett efter påminnelse lämnar Extralånet över ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

LÅNTAGARENS INBETALNINGAR

Låntagaren inbetalningar bokas i första hand mot avgifter och räntor i omvänd kronologisk ordning. Dvs, inbetalningarna skall i första hand täcka senast uppkommen avgift och ränta och i andra hand lånebeloppet.

FÖRTIDSINLÖSEN

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. I de fall kunden åberopar sin ångerrätt, dock inom 14 dagar från ansökningsdatum och omedelbart återför utbetalade medel, åläggs en administrativ avgift om 300 kr för att täcka de kostnader som uppstått för Extralånet. Låntagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.

ÖVERLÅTELSE

Extralånet äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från Extralånet.

ADRESSÄNDRING

Låntagaren är skyldig att vid ändring av adress eller telefonnummer så snart det är möjligt meddela Extralånet de nya uppgifterna. I de fall ändringsmeddelande uteblir tillkommer en ändringsavgift om minst 150 kr.

MEDDELANDE

Meddelande som Extralånet skickar per brev till folkbokföringsadressen eller den senaste adress låntagaren uppgivigt skall anses ha nått låntagaren senast fem dagar efter avsändandet. Extralånet kan även avisera via e-post och SMS.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Extralånet äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med låntagaren. Extralånet behandlar låntagarens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, att fullgöra uppsatta skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter samt att marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Extralånet:s samarbetspartners (exempelvis fakturabolag eller inkassobolag). Extralånet tillämpar PuL (Personuppgiftslagen) för att skydda låntagarens integritet och personuppgifter. Genom att låntagaren accepterar villkoren ger låntagaren sitt samtycke till att Extralånet får behandla låntagarens personuppgifter i enlighet med denna punkt.

MISSBRUKSREGISTRERING

Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningarkan Extralånet komma att registrera kundens uppgifter i särskilt missbruksregister. Extralånet polisanmäler alla bedrägeriförsök.

FORCE MAJEURE

Extralånet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller dylik händelse. Extralånet ansvarar inte i något fall för indirekt skada.