Villkor

Canoxa Capital AB / Extralånets allmänna villkor vid kreditgivning 2018

ALLMÄNT

Extralånet erbjuder privatpersoner mindre krediter upp till 8000 kronor (Mikrolån) under en period om minst 61 dagar. Extralånet följer Finansinspektionens och Datainspektionens riktlinjer.

KREDITANSÖKAN

Efter ansökan kan låntagaren beviljas ett lån. Extralånet gör en kreditprövning och om ansökan godkänns betalas krediten ut till låntagarens bankkonto. För att kunna ansöka om en kredit hos oss kräver vi följande:
– Att du är minst 18 år
– Att du är svensk medborgare och mantalsskriven i Sverige
– Att du har en inkomst på minst 100.000 kr/år
Extralånet förbehåller sig rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering avslå ansökan.
Observera! I och med att du loggar in på din bank, och väljer vilket konto som du vill att lånebeloppet ska
sättas in på, så beviljas Canoxa Capital AB access till transaktionshistoriken.

ÅTERBETALNING

Hela krediten inkl. uppläggningsavgift och ränta ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen genom inbetalning på vårt bankgiro.Denna information framgår även på fakturan tillsammans med förfallodatum och belopp.

RÄNTA

Extralånet tar ut en ränta på givna krediter under den avtalade tiden. Aktuella räntor för lån anges på www.extralanet.se under fliken “Priser” vid ansökningstillfället samt på skuldebrev.

AVGIFTER

Extralånet tar, förutom räntan, ut en uppläggningsavgift för respektive kredit där bland annat ansökningsavgift, och andra administrativa kostnader ingår. Ingen annan avgift eller kostnad tillkommer under avtalsperioden.

FÖRLÄNGNING

Möjlighet till förlängning av krediten med ytterligare 30 dagar mot en ny avgift erbjuds normalt då fakturan skickas ut. Priser och villkor för detta finns att läsa under rubriken Priser.

AVBETALNINGSPLAN

Låntagaren kan ansöka om en avbetalningsplan på sin skuld genom att kontakta kundtjänst. Avbetalningsplanen löper med betalning en gång per månad med ett fast belopp till skulden är betald.
Aktuella villkor och avgifter som tillkommer för avbetalning:
En uppläggningsavgift för avbetalningsplanen med 170kr.
För varje månadsavi tillkommer en aviavgift på 60kr. För avbetalning via autogiro är avgiften 30kr.
Ränta på ej amorterad skuld löper med 2,5% per månad.
På varje avi som skickas till Låntagaren anges total kvarvarande skuld som kan betalas direkt utan ytterligare tillkommande ränta eller avgifter.

DRÖJSMÅL & PÅMINNELSE

Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid har Extralånet rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Extralånet har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse samt en förseningsavgift som varierar med lånets storlek. Förseningsavgiften är fn minst 95 kr. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Har fullgod betalning ej inkommit trots påminnelsen och inkasso tillkommer en aviavgift om 60 kr för varje ytterligare avisering .

INDRIVNING & INKASSO

Om betalning inte skett efter påminnelse lämnar Extralånet över ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter kan komma att debiteras.

LÅNTAGARENS INBETALNINGAR

Låntagaren inbetalningar bokas i första hand mot avgifter och räntor i omvänd kronologisk ordning. Dvs, inbetalningarna skall i första hand täcka senast uppkommen avgift och ränta och i andra hand lånebeloppet.

FÖRTIDSINLÖSEN

Låntagaren har rätt att återbetala hela krediten i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att återbetala hela krediten inklusive kreditavgift. I de fall kunden åberopar sin ångerrätt, dock inom 14 dagar från ansökningsdatum och omedelbart återför utbetalade medel, åläggs en administrativ avgift om 300 kr för att täcka de kostnader som uppstått för Extralånet. Låntagare som ångrar mer än ett lån blir ej beviljade nya under minst 6 månader. Detta för att förhindra penningtvätt och annat missbruk.

ÖVERLÅTELSE

Extralånet äger rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren får inte överlåta krediten utan skriftligt medgivande från Extralånet.

ADRESSÄNDRING

Låntagaren är skyldig att vid ändring av adress eller telefonnummer så snart det är möjligt meddela Extralånet de nya uppgifterna. I de fall ändringsmeddelande uteblir tillkommer en ändringsavgift om minst 150 kr.

MEDDELANDE

Meddelande som Extralånet skickar per brev till folkbokföringsadressen eller den senaste adress låntagaren uppgivigt skall anses ha nått låntagaren senast fem dagar efter avsändandet. Extralånet kan även avisera via e-post och SMS.

PERSONUPPGIFTSPOLICY (UPPDATERAD MAJ 2018)

Behandling av personuppgifter

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av hur Extralånet / Canoxa Capital AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).

Insamling av personuppgifter

Canoxa Capital AB behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), ekonomiska förhållanden (uppgift om inkomst m.m). Canoxa Capital AB kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-post kommunikation eller på annat sätt dokumentera kundens [1] interaktion och kommunikation med Canoxa Capital AB. Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Canoxa Capital AB behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)

Det huvudsakliga ändamålet med Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifterna är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs inför ett ingående av ett avtal med kunden samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Att kunden tillhandahåller personuppgifter är en förutsättning för att Canoxa Capital AB ska kunna ingå avtal med Kunden.

Marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsförening (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också för utförande av marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, som ett led i Canoxa Capital ABs affärsutveckling i syfte att förbättra Canoxa Capital ABs produkter och tjänster gentemot kunder. Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring.

Samtycke till behandling av personuppgifter

När den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får Kunden lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas. Ett exempel när samtycke för behandling av personuppgifter krävs är när de personuppgifter som lämnas till Canoxa Capital AB innehåller känsliga personuppgifter*.

Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Canoxa Capital AB har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, varför de då inte längre kan läggas till grund för en ansökan eller ett avtal.

*Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Behandling av personuppgifter av annan än Canoxa Capital AB

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i koncernen och från tid till annan av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Kreditupplysningsföretag, Bankgirocentralen (BGC), Finansiell ID-teknik (Mobilt bankid), Instantor, Abonea.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Canoxa Capital ABs fullgörande av avtal eller på grund av Canoxa Capital ABs berättigade intresse.

Automatiserade beslut

Canoxa Capital AB använder sig i vissa fall av automatiserat beslutsfattande. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för Kunden eller i betydande grad påverkar Kunden på annat sätt. Canoxa Capital AB har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan Kunden och Canoxa Capital AB eller om kunden har gett sitt samtycke.

Spärr mot direktmarknadsföring

Genom att kontakta Canoxa Capital AB via epost kundtjanst@Canoxa.se så får Kunden hjälp med att införa spärr mot direktmarknadsföring.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att Canoxa Capital AB ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Exempel på sådan behandling är

Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.

Canoxa Capital ABs kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor som Canoxa Capital AB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska. Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål.

Canoxa Capital ABs behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster. Med sådana åtgärder avses bl.a. att ge s.k. tredjepartsbetaltjänst­leverantörer som har tillstånd att tillhandahålla tjänster avseende kontoinformation och/eller betalningsinitiering tillgång till personuppgifter samt Canoxa Capital ABs åtgärder avseende transaktionsmonitorering och bedrägerikontroll.

Tider under vilka personuppgifter sparas

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som Canoxa Capital AB måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Canoxa Capital AB ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt (upp till 10 år) och bokföring (7 år).

Om Kunden inte ingår avtal med Canoxa Capital AB, sparas normalt personuppgifterna som längst 3 månader, men uppgifterna kan i vissa fall komma att sparas längre på grund av exempelvis penningtvättlagstiftningen.

 

Kundens rättigheter

Kunden har rätt att få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Canoxa Capital AB och har därmed rätt att få ett registerutdrag från Canoxa Capital AB.

Kunden har också rätt att vända sig till Canoxa Capital AB för att begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, invända mot behandlingen under vissa förutsättningar, och om Canoxa Capital AB behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia av de personuppgifter från Canoxa Capital AB som Kunden själv har tillhandahållit till Canoxa Capital AB och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Kundens begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Canoxa Capital AB i det enskilda fallet. I vissa fall kan Canoxa Capital AB inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

Profilering

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort.

Profilering används av Canoxa Capital AB för exempelvis marknads- och kundanalyser, marknadsföring, vid automatiserade beslut (se nedan) och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är Canoxa Capital ABs berättigade intresse, rättslig förpliktelse och fullgörande av avtal.

Tillsynsmyndighet (Datainspektionen)

Kunden kan även vända sig direkt till Datainspektionen avseende frågor eller klagomål som rör Canoxa Capital ABs personuppgiftsbehandling via datainspektionen@datainspektionen.se eller tel. nr 08-657 61 00

Dataskyddsombud

Canoxa Capital AB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Canoxa Capital AB följer reglerna om skydd av personuppgifter i Canoxa Capital AB. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Canoxa Capital AB. Du kommer i kontakt med Canoxa Capital ABs dataskyddsombud genom att maila dataskyddsombud@canoxa.se

[1] Med Kund avses en registrerad som har ingått eller avser att ingå avtal med Canoxa Capital AB, såsom exempelvis kund, borgensman eller pantsättare. Dessutom omfattas även annan sådan registrerad som Canoxa Capital AB i förekommande fall behandlar personuppgifter om, såsom betalare, gode män, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän.

 

 

MISSBRUKSREGISTRERING

Vid grovt eftersatt återbetalning eller om lånet beviljats under felaktiga eller falska förutsättningarkan Extralånet komma att registrera kundens uppgifter i särskilt missbruksregister. Extralånet polisanmäler alla bedrägeriförsök.

FORCE MAJEURE

Extralånet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller dylik händelse. Extralånet ansvarar inte i något fall för indirekt skada.